Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วัสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   ด้านการศึกษา/สาธารณสุข
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านการบริการพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่ อบต.
   คู่มือประชาขน
   กฏหมายน่ารู้
    E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้ดบัญญัติ
  ข้อบัญญติงบประมาณ
 
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่าวนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2563 (ดู : 42) 27 ธ.ค. 3106
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 8) 24 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 4) 21 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 19) 15 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการด้านพื้นฐานผู้สูงอายุ (ดู : 3) 1 ก.ค. 2563
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 2563 (ดู : 16) 1 ก.ค. 2563
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 26) 26 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ดู : 20) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 2563 (ดู : 17) 8 มิ.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 54) 4 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 24) 29 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (1 เมย.63-30กย.63 63) (ดู : 37) 20 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 (1 เมย.63-30 กย.63) (ดู : 31) 20 เม.ย. 2563
การออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1-7 ตามปฏิทินที่กำหนด (ดู : 41) 15 มี.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ผ่านกรมบัญชีกลาง) (ดู : 8) 7 ม.ค. 2563
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงบอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 61) 29 ต.ค. 2562
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและ งบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 49) 25 ต.ค. 2562
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการงานผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด (ดู : 3) 21 ต.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (1 ตค 62-31 มีค 63) (ดู : 66) 1 ต.ค. 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 58) 18 ก.ค. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2562 (ดู : 60) 9 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 (ดู : 65) 19 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 46) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ดู : 38) 11 มิ.ย. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป (ดู : 42) 6 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดตามปฏิทิน) (ดู : 42) 31 พ.ค. 2562
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อแบ่งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัยหาความต้องการ ประเดนพัฒนาการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ในวันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. (ดู : 56) 27 พ.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 43) 29 มี.ค. 2562
ประกาศหลักเกณและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ดู : 42) 29 มี.ค. 2562
ประกาศออกให้บริการชำระค่าภาษีต่างๆนอกสถานที่ ประจำปี 2562 (ดู : 49) 29 ม.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 45) 24 ม.ค. 2562
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสายงานผู้บริหาร (ดู : 47) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 51) 15 พ.ย. 2561
ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ปี 2561 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (ดู : 52) 14 พ.ย. 2561
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 53) 24 ต.ค. 2561
ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ดู : 57) 7 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตลาประเภทต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 46) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 41) 1 ต.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 43) 1 ต.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 44) 1 ต.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ดู : 45) 28 ก.ย. 2561
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561(LPA) (ดู : 40) 26 ก.ย. 2561
ประกาศราชื่อการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (ดู : 49) 21 ก.ย. 2561
ประกาศราชื่อการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปี 2562 (ดู : 44) 21 ก.ย. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 45) 1 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2561 (ดู : 38) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(จ่ายขาดเงินสะสม)โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายแพมดแดง-วัดหน้าเมือง หมู่ที่ 1 (ดู : 49) 9 ก.ค. 2561
เชิญชวนประชาชนรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง (ดู : 75) 4 มิ.ย. 2561
จดหมายข่าวสาร (ดู : 62) 23 พ.ค. 2561
ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ดู : 65) 15 ก.พ. 2561
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 80) 15 ก.พ. 2561
การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 67) 16 ม.ค. 2561
ประกาศแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 66) 15 พ.ย. 2560
ประกาศงบการเงิน ปี 2560 (ดู : 69) 15 พ.ย. 2560
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง2561 (ดู : 55) 10 พ.ย. 2560
ประกาศภาษีบำรงท้องที่ ประจำปี 2561 (ดู : 69) 30 ต.ค. 2560
ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 (ดู : 65) 30 ต.ค. 2560
ภาษีป้ายประจำปี 2561 (ดู : 63) 27 ต.ค. 2560
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 66) 9 ต.ค. 2560
แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตลาประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2561 (ดู : 58) 30 ก.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
   ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-060 โทรสาร : 077-435-060
   Copyright © 2019. www.lamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs