Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วัสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   ด้านการศึกษา/สาธารณสุข
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   ด้านการบริการพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่ อบต.
   คู่มือประชาขน
   กฏหมายน่ารู้
    E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้ดบัญญัติ
  ข้อบัญญติงบประมาณ
 
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่าวนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110 :: www.lamet.go.th ::  
นางสาวศรัณฉัตร สมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2563 (ดู : 64)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 29)
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 24)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 38)
ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการด้านพื้นฐานผู้สูงอายุ (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 2)
เรื่อง อนุมัติราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด - สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 9)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพูด-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด (ดู : 11)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 36)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดแก้ว-คลองท่าปูน หมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35)
ข่าวกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256 (ดู : 45)
การประชุมสภาอบต.เลม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 71)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 43)
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประขจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 (ดู : 48)
การประชุมสภาอบต.เลม็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 49)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (ดู : 40)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2563
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (ดู : 94)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ดู : 91)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด (ดู : 72)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 116)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 (1 ตค 62-31 มีค 63) (ดู : 67)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 109)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
สวนโมกข์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อบต.เลม็ด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
งบการเงินและงบอื่นๆ ปี 2561 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (ดู : 63)
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 75)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) (ดู : 95)
ทดสอบ (ดู : 88)
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด
   ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110  โทรศัพท์ : 077-435-060 โทรสาร : 077-435-060
   Copyright © 2019. www.lamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs